boekenwurm

May 23, 2015

I made this wriggly ‘boekenwurm’ with circles that I cut from copper cut offs. They’re only 1.5 cm. I also cut circles from some old book pages. As the copper thread got rusty in the ammonia container, the paper is also coloured.

Ik heb deze kronkelende ‘boekenwurm’ gemaakt met rondjes van 1,5 cm, geknipt uit koperrestjes. Ook heb ik rondjes geknipt uit een paar oude boekenpagina’s. Doordat het koperdraadje roest in de ammonia bak is het papier ook meegekleurd.

I think it was a fun way to use up some small copper left-overs, I’m quite thrifty with my copper. I did throw away the tiny cut-offs of these circles, however, after I’d taken a photo of them, which might come useful for something at some time! :-)

The Dutch word ‘boekenwurm’ is a nickname for someone who reads lots and lots. I don’t know the English equivalent but translated it would be ‘bookworm’, is that the correct English expression?

 Ik vond het wel een leuke manier om kleine koperrestjes te gebruiken, ik ben nogal zuinig als het mijn koper betreft. Het mini knipafval dat ik weer van deze rondjes kreeg heb ik toch maar weggegooid, maar pas nadat ik er een foto van had gemaakt, die misschien ooit weer ergens voor te pas kan komen!  :-)

happy accident?

May 22, 2015

This week I went to see a friend and took the piece from the previous post with me to show to her. But just as I got out of the car on the driveway the copper thread snapped and part of the circles came off. I think because of the ammonia the thread had become weak. I showed it to my friend anyway and we both decided that this new shape I got now was interesting as well. So I threaded the circles onto a new piece of copper wire, knotting it at both ends. I still like the circle as well, though, but it’s fun to try different shapes.

Afgelopen week ben ik bij een vriendin langs gegaan en nam het werkje uit het vorige berichtje mee om het aan haar te laten zien. Maar net toen ik uit de auto gestapt was brak het koperdraad en viel een aantal cirkels eraf. Ik denk dat het koperdraad zwak was geworden door de ammonia. Ik heb het werkje toch aan mijn vriendin laten zien en we vonden beiden dat deze nieuwe vorm eigenlijk ook interessant was. Dus heb ik de koperen rondjes op een nieuwe draad geregen en in beide uiteinden een knoop gelegd. De cirkel vind ik ook nog steeds mooi, maar het is wel leuk om verschillende vormen uit te proberen.

just playing

May 15, 2015

IMGP3160

IMGP3159

IMGP3184

IMGP3145

What I like about the copper is that it’s reusable. I took apart a piece with little black bowls that I didn’t like and flattened these again into circles, scoured off the black colour and threaded them onto a piece of copper wire. It’s now a lovely tactile piece, with the circles moving around in my hands. When I lay it down it’s a circle, when I hang it up it’s a droplet shape. I sprayed it with ammonia solution to give blue colour to the edges of the brown circles.

The size of the circles for this piece is quite large, 6,5 cm. I’m now cutting lots of tiny circles from copper cut offs that I saved. I’ll thread them onto wire as well and see which shape I can come up with.

Wat ik zo fijn vind aan het koper is dat het hergebruikt kan worden. Ik heb een werkstuk met kleine zwarte schaaltjes dat ik niet zo geslaagd vond uit elkaar gehaald. Van de schaaltjes heb ik weer  platte cirkels gemaakt en de zwarte kleur verwijderd met een staalsponsje. Deze cirkels heb ik op een koperdraad geregen. Het is nu een simpele vorm, maar heel beweeglijk. Als ik hem neerleg is het een cirkel, opgehangen is het een druppelvorm. Ik heb hem met ammonia oplossing bespoten om de randjes van de bruine cirkels blauw te kleuren.

De afmeting van de cirkels is vrij groot, 6,5 cm. Nu ben ik bezig om heel kleine rondjes te knippen uit koper afval dat ik heb bewaard en die ga ik op dezelfde manier op een draad rijgen. En dan maar zien wat voor vorm ik hiermee ga maken.

colourful

May 9, 2015

IMGP3103

From one of the the screenprinted and heat coloured pieces of copper that I showed in a previous post I cut circles, shaped them inside a melon spoon and fastened them to each other with bundles of very thin copper wire. To make the wire less shiny I heated it with a lighter.

I do love the surprisingly bright colours in this piece.

Van één van de stukken stuk koper die ik bewerkt heb door middel van zeefdruk en hitte en die ik in een eerder berichtje liet zien, heb ik cirkels geknipt en deze met een meloenlepeltje tot schaaltjes gevormd. Ik heb ze aan elkaar vastgemaakt met bundeltjes fijn koperdraad. Om dit draad minder glimmend te maken heb ik het gekleurd met een aansteker.

Ik vind de verrassend heldere kleuren erg mooi in dit werk.

I’m not sure whether to attach it to a piece of plexiglass, like in the above piece that I made before, which can now be hung on the wall, or to leave it as it is and lay it down on a flat surface.

Ik weet nog niet zeker of ik het op een stuk plexiglas zal vastzetten, zoals in het werkje hierboven dat ik al eerder maakte, waardoor het makkelijk kan worden opgehangen, of dat ik het gewoon zo laat om het neer te leggen op een vlakke ondergrond.

The reason I keep this blog is of course to share with you what I’m making, but also to keep a record in chronological order of the development of my work. Hopefully you’re not fed up by now, as it has often become more of the same, lately. :-) But my plan still is not to jump too quickly from one idea to the next.

De reden dat ik dit blog bijhoud is natuurlijk om te laten zien wat ik maak, maar ook om een verslag te hebben in chronologische volgorde van de ontwikkeling van mijn werk. Hopelijk zijn jullie het onder hand nog niet zat dat er de laatste tijd veel van hetzelfde langskomt. :-) Maar mijn voornemen is nog steeds om niet te snel van het ene idee op het andere over te springen.

This is another pot I made, using coconut fiber and copper wire. It’s a little larger than the previous pots and I used both thin and slightly thicker copper thread. The beads are just scrunched pieces of thin copper foil, wrapped around the wire.

Besides the Kunstschouw in June, which I mentioned in a previous post,  I’ve also been invited to exhibited at another art event in the summer, together with other contributors of the book ‘Textile is Alive’ by Ellen Bakker.

I want to make sure that I’ll have plenty of pieces of work to choose from. Perhaps I could a.o. show one of these coir and copper pots.

Dit is nog een pot die ik heb gemaakt van kokosvezel en koperdraad. Deze is iets groter dan de vorige potten en ik heb zowel dun als wat dikker koperdraad gebruikt. De kraaltjes zijn gewoon propjes dun koperfolie, om het draad gevouwen.

Naast de Kunstschouw in juni, waarover ik in een eerder berichtje schreef, ben ik ook uitgenodigd om te exposeren op een ander evenement, samen met andere kunstenaars die aan het boek ‘Textiel Leeft’ van Ellen Bakker hebben bijgedragen. Het is een kunstroute met textielkunst in de Achterhoek en wordt eind juli en begin augustus gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het museum Bussemakerhuis in Borne.

Ik wil zorgen dat ik voldoende werk heb om uit te kiezen, misschien dat ik o.a. één van de kokosvezel en koper potten kan laten zien.

next: copper leaf

April 29, 2015

By now I’ve used different gauges of copper foil and copper plate, copper wire and now the next thing is copper leaf. On a pebble from the garden I’ve attached copper leaf, which I then put in the patina container. The copper leaf is very delicate, and does easily disintegrate. But I like the weathered effect I got and I’m going to experiment further.

Ik heb ondertussen verschillende diktes koper folie en koperplaat en koperdraad gebruikt. Het volgende is bladkoper. Op een steen uit de tuin heb ik bladkoper aangebracht en dat vervolgens in de patina bak gekleurd. Het bladkoper is nogal kwetsbaar maar ik vind het een mooi verweerd effect en ga nog wat meer experimenteren.

hammering on

April 23, 2015

IMGP3038

I made some smaller bowls from copper plate and put a piece of patinated crumpled copperfoil in them. I’ve put them on a concrete block. Hammering the bowls isn’t even as simple as it looks so the more I make the better they’ll be. :-) The bowls are 9 cm in diameter.

Ik heb een aantal kleinere schaaltjes gemaakt van koperplaat en er een prop gepatineerd koperfolie in gelegd. Ik heb ze op een betonnen blok gezet. De schaaltjes hameren is niet eens zo makkelijk als het lijkt, dus hoe meer ik er maak, hoe beter ze worden. :-) De schaaltjes zijn 9 cm in doorsnede.

IMGP3040

IMGP3028

IMGP3039

We’ve had some lovely weather which meant that I could work outside. I had two sheets of copper foil and printed and coloured them. Just like working in layers on fabric I do the same on copper. I always work on both sides of the copper.

I used liver of sulphur, ammonia and a gas torch to get these effects. The prints don’t look like an extra layer on top of the copper, but the copper itself seems to be coloured.

For the prints I got out good old Rembrandt again, also some of my Tulipomania thermofax screens and several others.

I haven’t worked with fabric for a while, but my goal still is to combine copper with textiles at some point in some way.

Met dit mooie weer kon ik lekker buiten werken. Ik had nog twee vellen koperfolie en heb deze bedrukt en gekleurd. Net zoals het in laagjes werken op stof doe ik dat ook op koper. Ik werk altijd op beide zijden van het koper.

Ik heb liver of sulphur, ammonia en een gasbrander gebruikt om deze effecten te krijgen. De afdrukken zijn niet een extra laagje op het koper, maar het koper zelf wordt gekleurd.

Voor de afdrukken heb ik die goeie ouwe Rembrandt maar weer eens tevoorschijn gehaald, ook een paar van mijn Tulipomania thermofax screens en nog enkele andere.

Ik heb al een poosje niet met stof gewerkt. Het is nog steeds de bedoeling dat ik uiteindelijk het koper op de een of andere manier ga combineren met textiel.

IMGP2996

IMGP2921 IMGP2916 I crunched up a piece of the very thin copper foil like a piece of paper, coloured it and filled the bowl from the previous post with it. It’s simple but I like it. It might be nice to make a group of these bowls.

Ik heb een stuk van het heel dunne koperfolie verfrommeld als een prop papier, deze gekleurd en het schaaltje uit mijn vorige berichtje ermee gevuld. Het is simpel maar ik vind het mooi. Het lijkt me wel iets om een groepje van deze schaaltjes te maken.

I had ordered some more copper plates but received aluminium ones instead. They re-sent my order and I was allowed to keep the aluminium. So some new material to experiment with and I practiced hammering more shapes. I took some photos, playing with the reflection in the perspex sheet on which they were standing.

Ik had nog wat meer koperplaatjes besteld, maar kreeg in plaats daarvan aluminium plaatjes. Mijn bestelling is opnieuw verstuurd en de aluminium plaatjes mocht ik houden. Dus weer wat nieuw materiaal om uit te proberen en ik heb nog wat vormend gehamerd. Ik heb er foto’s van gemaakt en gespeeld met de reflectie in het perspexplaatje waarop ze stonden.

IMGP2889

The copper foil that I’ve been using so far is easy to manipulate by hand. But I’d always intended to try using copper plate as well. So this week I thought I’d give it a go. I’d ordered three square pieces of copperplate in different gauges to see what I could do with them.

There are lots of tutorials on how to hammer copper shapes on youtube and all I needed to start with were a hammer and wooden block.

De koperfolie die ik tot nog toe heb gebruikt is heel makkelijk te bewerken. Maar ik was altijd al van plan om ook eens met koperplaat te werken.

Dus deze week heb ik me daar eens aan gewaagd. Ik had drie vierkante stukjes koperplaat besteld, in verschillende diktes om te zien wat ik er mee kon doen. Op youtube zijn veel filmpjes te vinden met uitleg over het hameren van koperen vormen en alles wat ik nodig had om te beginnen was een hamer een een houten blok.

IMGP2888

This is my first attempt, using the thinnest piece of copper, from which I cut a circle to make a bowl shape. It went pretty well, it’s not perfectly round, but I quite like the beauty of this imperfection (wabi-sabi).

It has lumps and bumps from the hammering, which can be flattened, but I think I prefer it to a perfectly smooth surface. Next I’ll be thinking next of how to take this bowl further, what I can add to it.

Dit is mijn eerste poging en heb hiervoor het dunste stuk koper gebruikt, waaruit ik een cirkel had geknipt om een schaalvorm te maken.  Het ging eigenlijk heel goed, het schaaltje is niet perfect rond, maar ik vind de schoonheid van het imperfecte juist mooi (wabi-sabi).

Het is bobbelig door het hameren, dit kan wel glad gemaakt worden, maar ik denk dat ik dit bobbelige juist mooier vind dat een glad oppervlak. Nu ga ik bedenken wat ik verder ga doen met dit schaaltje, wat ik er aan kan toevoegen.

 

IMGP2895

IMGP2894

The two other, thicker pieces of copper plate were much more difficult to handle. They couldn’t be cut with my metal sheers. I did have a go at hammering the squares into shape, though, to see what I could come up with.

De twee andere, dikkere koperplaatjes waren veel moeilijker om mee te werken. Het is niet mogelijk ze te knippen met mijn metaalschaar. Ik heb toch geprobeerd om er een vorm in te hameren om te zien in hoeverre dat zou lukken.

IMGP2899

This is a shape I could manage using the thickest pieces of copper plate. Next time I’ll only be using the thinnest copper, which is 0.6 mm.

Dit is een vorm die ik kon maken met het dikste stuk koper. De volgende keer gebruik ik alleen nog maar het dunste koperplaat dat 0,6 mm is.

Papergirl project

April 10, 2015

meta:

I’d never heard of this project called ‘Papergirl’. I like the idea of this. It began in Berlin and has become worldwide, but I don’t think in the Netherlands, yet, where I live.

Ik had hier nog niet van gehoord, ‘Papergirl’. Ik vind het een leuk idee. Het bestaat volgens mij nog niet in Nederland. Het is in Berlijn begonnen en wordt nu wereldwijd gehouden.

Originally posted on smithartonline:

Deer Lover Mixed media on raw muslin 22 X 14.5 inches Deer Lover
Mixed media on raw muslin
22 X 14.5 inches

I have posted Deer Lover over to Belfast for the next exhibition by Papergirl Belfast. The show will go up this summer though the exact date has not been set. Papergirl Belfast has a history of presenting successful shows and you can be confident this will be no different.

There is still some time left for those who wish to participate in this year’s presentation. All forms of artistic expression are welcome. The shows usually last a week or two, then works are distributed to people on the street; free and with no strings attached. If you are of a mind, the specifics can be found at the tumbler account Papergirlbelfast.tumblr.com.

The work for any Papergirl project is totally a gift for the people of the city where the show is located. The whole undertaking is for the…

View original 24 more words

just another pot

April 2, 2015

This is a pot I made this week. Like for the pots that I made a while back I wrapped coconut fibres with thin copper wire. Recently I got some very thin copper foil. It’s thickness is similar to tin foil and crumples with the slightest handling. I folded two pieces inside the pot. I coloured the pot with ammonia solution.

Dit is een pot die ik deze week heb gemaakt. Ik heb weer omwikkelde kokosvezel gebruikt. Pas geleden kocht ik heel dunne koperfolie, bijna zo dun als aluminiumfolie. Deze kreukt al bij de minste aanraking. Ik heb twee stukken folie in de pot gevouwen. De pot is gekleurd met ammonia oplossing.

black copper

March 20, 2015

I still had a large number of previously printed and coloured copper bowls and put these into a solution of liver of sulphur. This stuff smells horrible, bad eggs, but I like the beautiful satin brown/black effect that this gives.

Ik had nog een flink aantal eerder bedrukte en gekleurde koperen schaaltjes en heb deze in een oplossing van zwavellever gedaan. Dit spul ruikt smerig, rotte eieren, maar ik vind de matte zwart/bruine kleur die het oplevert wel heel mooi.

My initial idea was to make a large group of black bowls with just a few shinier ones, as was my very first idea when working on my last assessment piece for the Distant Stitch course, but I’m not sure. As I’ve made several of these gridlike pieces, I’d like to take them a little further this time.

Mijn oorspronkelijke idee was een grote groep zwarte schaaltjes te maken met een enkele glimmende, wat het allereerste idee was toen ik bezig was met mijn laatste werkstuk voor de Distant Stitch cursus, maar ik weet het eigenlijk niet. Omdat ik al een aantal van deze rasterachtige werken heb gemaakt, wil ik nu eigenlijk iets verder gaan en iets anders met de schaaltjes doen.

nieuw galleribba logo

Three years ago I started Galleribba, the international gallery for small textile and mixed media art with the idea to create a place with lots of beautiful art in one place and to give members a chance of selling their work. It turned out to be well received and I got lots of positive feedback. Galleribba has grown into a wonderful gallery, filled with work by over forty members.

Drie jaar geleden begon ik met Galleribba, de internationale galerie voor klein textiel en mixed media werk met als doel een plaats te creëren met heel veel mooie kunstwerkjes bij elkaar en leden de kans te bieden hun werk te verkopen. Het idee werd goed ontvangen en ik heb veel positieve reacties gekregen. Galleribba werd een erg mooie galerie met werk van meer dan veertig leden.

But running the gallery takes up a lot of my time and that’s not really what I want anymore.

Maar het werk voor Galleribba neemt veel tijd in beslag en dat is niet meer wat ik wil.

Since I became involved in the textile art world, some five years ago, I’ve undertaken many things and I’ve learned a lot from them. But I feel the time has come for me to just concentrate on making and developing my own art.

I’ve gradually been leaving art groups of which I was a member and back in January I began thinking of what to do with Galleribba. As it’s a good concept and it was well received it seemed a shame not to make use of it anymore. I also wanted to find a good alternative for the Galleribba members.

So that’s why I’m very happy that my friends Sam and Joe Pitcher, from the wonderful and hugely successful website for textile artists and textile art enthusiasts TextileArtist.org, will be giving the work on Galleribba a new home. They’ll be incorporating the Galleribba galleries into their website and this will mean a new and no doubt successful opportunity to view and of course purchase the Galleribba work.

Sam and Joe are working on getting everything organized, which will probably be next June and until then Galleribba will remain as it is. So you’re still more than welcome to visit and view all the wonderful artwork!

A number of you will probably already be receiving the TextileArtist newsletter and will be informed of Sam and Joe’s plans. You can subscribe to this newsletter at TextileArtist.org.

Sinds ik, zo’n vijf jaar geleden, in de textielwereld terecht kwam heb ik veel ondernomen en hier ook heel veel van geleerd. Maar ik heb besloten dat het nu tijd is om me alleen nog maar te concentreren op het maken en ontwikkelen van mijn eigen werk.

Geleidelijk aan ben ik gestopt met verschillende groepjes waar ik lid van was en afgelopen januari ben ik ook gaan nadenken over wat ik met Galleribba zou doen. Omdat ik het een goed concept vind en het succesvol werd ontvangen leek het me zonde om het niet verder te gebruiken. Ook wilde ik een goed alternatief vinden voor de Galleribba leden.

Daarom ben ik heel blij dat Sam en Joe Pitcher, van de geweldige en enorm succesvolle website voor textielkunstenaars en textielkunstliefhebbers TextileArtist.org,  Galleribba een nieuw thuis willen geven. Ze zullen de galeries in hun website opnemen en dat betekent een nieuwe en ongetwijfeld succesvolle mogelijkheid om het Galleribba werk te bekijken en natuurlijk ook te kopen.

Sam en Joe werken er aan om dit alles op te zetten en het zal waarschijnlijk in juni klaar zijn. Tot die tijd blijft Galleribba zoals het is en zijn jullie nog steeds meer dan welkom om alle mooie kunstwerkjes te bekijken!

Waarschijnlijk zal een aantal van jullie de TextileArtist nieuwsbrief al ontvangen en zo op de hoogte blijven gesteld worden van Sam en Joe’s plannen. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief op TextileArtist.org.

‘Synapse’ by Beth Berman

This is a piece by Beth Berman. Beth is an artist that I still wanted to invite to join us at Galleribba and for the coming three months you can see some of her wonderful work, which she offers for sale on her Galleribba gallery.

Dit is een werkje van Beth Berman. Beth is een textielkunstenaar die ik toch nog wilde uitnodigen lid te worden van Galleriba en de komende drie maanden zijn enkele van haar mooie werkjes die ze te koop aanbiedt te bewonderen op haar Galleribba galerie.

tiny art

March 8, 2015

These beautiful pieces of art are actually just small left over pieces of copper, but you couldn’t tell from the photos that they’re only a few centimeters.

Deze mooie kunstwerkjes zijn in feite een paar restjes koper, maar aan deze foto’s kun je niet zien dat ze maar een paar centimeter groot zijn.

I’ve cut rectangles from a heap of copper cut-offs and they can now be used for some other new project.

Van knipafval heb ik rechthoekjes geknipt en die kunnen weer voor een of ander nieuw idee gebruikt worden.

spot the double one

March 5, 2015

I’ve taken a break from working with copper (I’ve run out of copper). As I always need to create something I made this collection in Photoshop of some of the spoon collages, that I make using my stack of painted papers. This way I try to contribute a little to raising awareness for the hunger in the world and at the same time raise a little bit of money for the World Food Program (see this post).

Of course there’s always at least one double one that I miss. Can you spot it?

Ik heb even een pauze genomen van het werken met koper (mijn koper is op). Omdat ik altijd iets creatiefs moet doen, heb ik in Photoshop deze verzameling gemaakt van een aantal van mijn lepeltjescollages, die ik maak met mijn voorraad geverfd papier. Op deze manier probeer ik een kleine bijdrage te leveren aan het onder de aandacht brengen van het wereldvoedselprobleem en een beetje geld te verdienen voor het Wereld Voedsel Programma (zie dit berichtje).

Natuurlijk zit er altijd wel minstens één dubbele bij die ik over het hoofd zie. Kun je hem vinden?

Joe and Sam Pitcher, the founders and owners of textileartist.org,  the wonderful website for textile artists and enthusiasts have launched their first book. They’re going to make a whole series filled with lots of great textile art.

Joe en Sam Pitcher van textileartist.org, de succesvolle website voor textielkunstenaars en liefhebbers van textielkunst, hebben hun eerste boek gelanceerd. Ze gaan een serie boeken maken, gevuld met heel veel fantastische textielkunst.

“​The book explores the fascinating and diverse world of mixed media sculpture, as well as fiber art incorporating 3-dimensional elements, through the eyes of 50 practitioners working in this field.

Each chapter tells the story of a different practitioner; their creative journey, what inspires them and the processes they use. Visually stunning, high quality and sumptuously inspiring images of their work illustrate their techniques and individual style.”

To watch a trailer of the book click here. The book is available for Kindle, iPad and as a PDF file.

Hier kun je een trailer zien van het boek. Het boek is beschikbaar voor de Kindle, iPad en als PDF bestand.

the same but different

February 27, 2015

Thanks so much for your comments on my previous post. It’s very helpful to look at the work through someone else’s eyes and to get feedback on it!

Heel erg bedankt voor jullie commentaar op mijn vorige berichtje. Het is leerzaam om naar het werkje te kijken door de ogen van een ander en om feedback te krijgen!

I had just enough of the ‘melon spoon’ bowls left to fill two panels and they can be hung in different ways. It would be interesting to see what I could do if I had a larger number of panels, I could group them together in many different ways. I can envisage a large area filled with these panels.

Ik had nog net genoeg ‘meloenlepeltjes’ vormpjes om twee paneeltjes te vullen en ze kunnen op verschillende manieren worden opgehangen. Het zou interessant zijn te zien wat de mogelijkheden zouden zijn als ik een groter aantal paneeltjes had, ik zou ze op veel verschillende manieren kunnen groeperen. Ik zie al een heel oppervlak vol met deze paneeltjes voor me.

And of course it’s fun again to make colour palettes of the photos in Photoshop.

En natuurlijk is het weer leuk om kleurenpaletten te maken van de foto’s in Photoshop.

even or uneven?

February 24, 2015

I’m always inclined to think that an uneven number of items makes up a better composition. I had a small number of cupper bowls left and, waste not, want not, I wanted to use them up. On this small panel there was only room for six by six copper bowls. I tried five by five, but thought that was too few.

So I’m not quite sure yet whether this piece is too static. Having had it on the wall for several days, I tend to think it’s okay. What do you think?

Ik ben altijd geneigd te denken dat een oneven aantal objecten een betere compositie vormt. Ik had nog een restje kleine koperen schaaltjes en vond het zonde ze niet te gebruiken. Op dit kleine paneeltje was maar plaats voor zes bij zes koperen schaaltjes. Ik heb vijf bij vijf geprobeerd, maar vond dat te weinig.

Dus nu weet ik niet zeker of dit werkje te statisch is. Na het een paar dagen op de muur te hebben hangen, lijkt het toch wel te kunnen. Wat vinden jullie?

the colours of copper

February 18, 2015

What I love about colouring copper is the surprising effects I get.

I have a big book in which all the different colours that can be achieved are described and which chemicals should be used in colouring copper, brass and bronze. I’ve had it for quite a while but find it very daunting. I did try several of the recipes, but until now have stuck to just an ammonia solution, liver of sulphur or a torch to colour my copper.

It’s a challenge to get control over the patination process the way I work, I think impossible, but as I go along I do get experience and slight control over the colours.

But I do love the serendipity and it was such a surprise to see the colours in these scraps of copper. I’d been cutting circles from sheets of patinated copper and threw the cut-offs in a container with vinegar and a little bit of ammonia. The result is so colourful! I couldn’t repeat this but it has taught me yet a little more about how to achieve certain colours.

Wat ik zo leuk vind aan het kleuren van koper is de verrassende effecten die ik steeds krijg.

Ik heb een dik boek waarin alle mogelijke kleuren op koper, brons en messing staan beschreven en met welke chemicaliën of andere middeltjes deze kunnen worden bereikt. Ik heb het al een poosje maar vind het nog een te grote uitdaging om er echt mee te werken. Ik heb wel al een paar methoden geprobeerd, maar heb het tot nog toe gehouden bij een ammonia oplossing, zwavellever of mijn gasbrander.

Het is een uitdaging om volledige grip te krijgen over het patineer proces zoals ik werk, eigenlijk onmogelijk volgens mij, maar al doende krijg ik toch aardig wat ervaring en enige controle over de kleur.

Maar ik houd van de toevalligheidsfactor en het was verrassend om de kleuren van deze koperresten te zien ontstaan. Ik had cirkels geknipt uit vellen gepatineerd koper en het knipafval in een bak met azijn met een beetje ammonia gegooid. Het resultaat is erg kleurig! Ik zou het niet kunnen herhalen maar ik weet nu weer wat beter hoe ik bepaalde kleuren kan krijgen.

more of the same, but smaller

February 12, 2015

IMGP2604

I hung the piece from the previous post on the wall so that I could take better photos. This is the final version and it has been approved of as one of the four assessment pieces for the Distant Stitch Diploma course. This means that I’ve now finished the course and all the work that I’ve done for the course has to be seen by a City & Guilds verifier to see if it’s up to standard.

Ik heb het werk uit het vorige berichtje opgehangen, zodat ik betere foto’s kon maken. Dit is de uiteindelijke versie en het is goedgekeurd als een van de vier eindwerkstukken voor de Distant Stitch Diploma cursus. Dit betekent dat ik nu klaar ben, al het werk dat ik tijdens de cursus heb gedaan moet nu nog worden gezien door iemand die is aangewezen door City & Guilds om te zien of het voldoet aan de standaard.

I’ve worked hard. I started studying with Distant Stitch in December 2011 and it’ll have taken me just over three years to do both the Certificate and the Diploma. I’ve enjoyed it very much and, although I’m looking forward to taking things easier, I will no doubt miss it a lot.

Ik heb hard gewerkt. In december 2011 ben ik begonnen met Distant Stitch en in iets meer dan drie jaar heb ik zowel de Certificate als de Diploma cursus gedaan. Ik heb het heel leuk gevonden en hoewel ik er naar uitkijk het wat rustiger aan te doen, zal ik het cursuswerk ongetwijfeld gaan missen.

In the meantime I’ve used up some of the copper off-cuts to make a small piece. It’s 30×30 cm and the bowls are only 2,5 cm in diameter. For the previous work they’re 4,5 cm. As a mould to make these smaller bowls I used a melon spoon. I attached the work to a piece of plexiglass.

Ondertussen heb ik wat koper snijafval gebruikt om een klein werkje te maken. Het is 30×30 cm en de schaaltjes zijn maar 2,5 cm in doorsnee. Als een vorm om deze kleinere schaaltjes te maken heb ik een meloenlepeltje gebruikt. Ik heb het werkje op een stuk plexiglas vastgezet.

 

 

… and with some texture

February 7, 2015

IMGP2571

In the piece that I showed in the previous post I left on the thread ends for some texture, but because it was only a thin thread the effect was next to nothing. As it was the thickest thread I had I left it as it was.

In het werk dat ik in het vorige berichtje liet zien had ik de draden lang gelaten voor wat textuur op het werk, maar omdat het koperdraad erg dun is gaf het nauwelijks effect. Het was de dikste draad die ik had, dus heb ik het maar zo gelaten.

My Distant Stitch tutor thought I’d achieved a more textile-like piece, but suggested I’d push it even further by making a feature of the threads. I could try to get an effect like in some of the pieces I made earlier. This is one of them.

Mijn Distant Stitch tutor vond het al meer een textielachtig werk, maar suggereerde dat ik nog verder kon gaan door meer met koperdraad te doen.

So I tied the copper bowls to each other with six strands of a slightly thinner wire, leaving long thread ends. To make the shiny new copper threads less conspicuous I coloured them with the flame of a gas-lighter.

Dus heb ik de schaaltjes opnieuw aan elkaar vastgezet met bundeltjes van zes iets dunnere draden en lange uiteinden gelaten. Om het glimmend nieuwe koperdraad minder te laten overheersen heb ik het gekleurd met het vlammetje van een gasaansteker.

The surface of threads feels lovely and tactile under my hand, firm but also soft.

Het oppervlak van de draden voelt heel lekker aan onder mijn hand, stevig maar ook zacht.

IMGP2581

IMGP2569

I’m now thinking of ways to hang this piece. I can attach it onto a frame of aluminium slats, on a piece of acrylic sheet perhaps, or just a slat at the top.

It can be hung flat, curved or with waves. I can rearrange the bowls and make a square piece or a different rectangle.

But I’ll leave it lying on the table for a while so I can decide whether I’m happy with it or whether it could need some more changes.

Nu ben ik aan het bedenken hoe ik dit werk zal ophangen. Ik kan het op een frame van aluminium latjes vastzetten, op een acrylplaat misschien, of gewoon een latje bovenin.

Het kan plat gehangen worden, met bochten of golvend. Ik kan de schaaltjes herschikken tot een vierkant of een andere rechthoek.

Maar eerst laat ik het maar een poosje op tafel liggen om te zien of ik er tevreden over ben of dat er misschien nog iets aan veranderd kan worden.

a new piece

February 4, 2015

When I showed the piece from the previous post to Maryan Geluk, one of the tutors of the Quilten Speciaal course, she suggested it would be more textile-like if it was flexible. This could be done by connecting the bowls individually.

Toen ik het werk uit het vorige berichtje aan Maryan Geluk, een van de docenten van de Quilten Speciaal cursus, liet zien, stelde deze voor dat het meer textielachtig zou zijn als het flexibel zou zijn. Dit zou kunnen door de schaaltjes individueel aan elkaar te zetten.

So instead of trying to think of ways to make the first piece work, I decided to make a new piece. I printed and coloured some new sheets of copper foil, cut circles from them which I then shaped into little bowls. I used more greens this time.

Dus in plaats van te proberen iets te bedenken om het eerste werk aan te passen, besloot ik een nieuw werk te maken. Ik kleurde nieuwe stukken koper, knipte er cirkels van die ik tot schaaltjes vormde. Ik heb meer groen gebruikt deze keer.

I attached the little bowls to each other with the thickest copper thread that I had. I think next time I’d prefer to use a thicker wire for this job.

Daarna deze schaaltjes met het dikste koperdraad dat ik had aan elkaar vastgezet. Ik denk dat ik de volgende keer liever een wat dikkere draad zou gebruiken.

To support the wait of the work I attached three slats to the back of this piece. It can now be hung in different ways, e.g. flat against the wall or snakelike. It can also been laid horizontally.

Om het gewicht van het werk te ondersteunen heb ik drie latjes aan de achterkant heb bevestigd. Hierdoor kan het werk op verschillende manier worden opgehangen, bijv. plat tegen de muur of meer golvend. Het kan ook neergelegd worden.

This is just a simple rectangle but there are of course lots more possibilities. I might try to make a very large one this way.

Dit is maar een eenvoudige rechthoek maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Misschien ga ik proberen om op deze manier een veel groter werk te maken.

Now I’ll have to wait and see whether it’ll meet the course requirements.

En nu maar afwachten of het aan de cursuseisen voldoet.

the result so far

January 16, 2015

IMGP2512 IMGP2517 IMGP2515 IMGP2519

This is what I made with the small copper bowls I showed the other week. After a lot of auditioning of different compositions I finally decided that the most important element are the beautiful colours and textures so I made a simple square of 13×13 bowls. I attached the bowls onto a sheet of perspex. I’m very pleased with how this looks and love how seen from the front the bowls could be interpreted as either convex or concave.

I still consider this piece to be textile art as I’ve worked with the thin copper as if it was fabric, but for it to be an assessment piece for the City & Guilds diploma I need to think of a way to incorporate some stitch. Siân gave me some suggestions and I have some myself, so to be continued …

Dit is wat ik heb gemaakt met de koperen schaaltjes die ik vorige week liet zien. Na veel uitproberen van verschillende composities heb ik uiteindelijk besloten dat de kleuren en texturen het belangrijkste zijn en heb ik een eenvoudig vierkant gemaakt van 13×13 schaaltjes. Ik heb de schaaltjes vastgezet op een perspex plaat. Ik ben heel tevreden over het resultaat en het is grappig hoe de schaaltjes van voren gezien geïnterpreteerd kunnen worden als bol of hol.

Ik vind dit werk nog steeds textielkunst omdat ik het koper als textiel heb bewerkt, maar om het te laten gelden als eindwerkstuk voor het City & Guilds diploma is het nodig dat ik op een of andere manier stiksel toevoeg. Siân heeft me wat suggesties gegeven en ik heb zelf ook een paar ideeën, dus wordt vervolgd …

good news

January 15, 2015

Today I received very good news. I’ve been selected as a participant of the Kunstschouw, which is a big art event, held every year in June. It’s held on Schouwen-Duiveland, one of the islands of Zeeland, which is a part of the Netherlands near the coast. For a whole week a large variety of art by around two hundred artists can be seen at some forty locations, inside as well as outside. These locations are spread over twelve villages and can be houses, farms, churches, restaurants, hotels, galleries etc. Every year this happening attracts lots of visitors, I’ve been visiting it for the last three or four years myself and enjoyed it very much.

You can find an impression of this event at the Kunstschouw website.

Vandaag kreeg ik heel goed nieuws. Ik ben geselecteerd als deelnemer aan de Kunstschouw, het jaarlijkse kunstevenement op Schouwen-Duiveland. Een week lang, in juni, kan een grote verscheidenheid aan kunst van zo’n tweehonderd kunstenaars bezichtigd worden op ongeveer veertig locaties, zowel binnen als buiten. Deze locaties zijn verspreid over twaalf dorpen en kunnen o.a. woonhuizen, boerderijen, kerken, restaurants, hotels en galeries zijn. Elk jaar komen er veel bezoekers op af, de afgelopen drie of vier jaar ben ik zelf ook geweest en het was echt genieten.

Op de website van de Kunstschouw kun je meer lezen over dit evenement.

lots of little bowls

January 10, 2015

From the sheets of copper foil, that I showed in the previous post, I cut lots of circles and shaped them into little bowls, using a small glass bowl. I use two gauges of copper foil, 0.1 mm and 0.05 mm. The copper I used here is the thinnest and is very easy to manipulate.

It’s a little difficult to see whether they’re concave or convex in these photos, but they’re the right side up, so concave.

I made these little bowls for another assessment piece for Distant Stitch, don’t know yet what I’ll do next, but I already like them as they are.

Uit de kopervellen, die ik in mijn vorige berichtje liet zien, heb ik rondjes geknipt en die met behulp van een klein glazen schaaltje gevormd tot kleine koperen schaaltjes. Ik gebruik koperfolie in twee diktes, 0,1 mm en 0,05 mm. Het koper dat ik hier heb gebruikt is het dunste en laat zich makkelijk in model vormen.

Het is een beetje moeilijk te zien op de foto’s of ze hol of bol zijn, maar ze staan rechtop, dus zijn ze hol.

Ik heb deze schaaltjes voor een eindwerkstuk voor Distant Stitch gemaakt, ik weet nog niet wat ik verder zal doen, maar ik vind ze zo al heel mooi.

IMGP2446

I got some new sheets of copper foil and have been experimenting with surface design techniques that I also use for fabric.

Ik had wat nieuwe vellen latoenkoper besteld en kon weer wat gaan experimenteren. Wat ik leuk vind is verschillende surface design technieken die ik voor stof gebruik uit te proberen.

IMGP2437

For this texture I spray the copper with ammonia solution and cover it with cling film, which I then manipulated with lots of creases. This method is my favourite as it gives this lovely organic texture.

Om dit soort textuur te krijgen spuit ik ammonia oplossing op het koper en bedek het met plastic folie dat ik vervolgens plooi met mijn vingers.

IMGP2432

As I do this work outside I’ve noticed that the temperature seems to be an important factor in the colour effects I get. In the summer I used this same technique but the effect was much better as you can see in this photo. Here and here you can see more photos.

Omdat ik dit soort werk buiten doe heb ik gemerkt dat de temperatuur een belangrijke rol lijkt te spelen. Ik heb deze techniek ook in de zomer uitgeprobeerd en toen was het effect veel mooier, zoals je op deze foto kunt zien. Hier en hier kun je meer foto’s zien.

For the following experiments I made a solution of liver of sulphur (very smelly!) and thickened it. I then made some prints with a thermofaxscreen. This worked well and I got a dark grey pattern.

Voor de volgende experimenten heb ik een oplossing van zwavellever gemaakt (stinkt!) en deze verdikt. Met deze pasta heb ik thermofax afdrukken gemaakt. Dit werkte goed en ik kreeg donkergrijze patronen.

IMGP2446

IMGP2447

For the second sample I made overlapping prints and it’s a nice result.

Voor het tweede proefje maakte ik overlappende afdrukken en het resultaat is mooi.

A good thing of working with copper is that I can keep re-using it. I can remove the patina and start all over again.

Een voordeel van het werken met koper is dat ik het steeds opnieuw kan gebruiken. Ik kan het patina verwijderen en gewoon opnieuw beginnen.

… and some more

January 6, 2015

I’d made one more vessel and added a crown of copper wire to this one as well. First I coloured the metal with a chemical called ‘liver of sulphur’. This makes the copper black. I rinsed it with clean water and as I wanted a blue accent I sprayed on some ammonia solution. To seal the patina I used a lacquer spray.

Ik had nog een pot gemaakt en daar heb ik ook een kroon van koperdraad op gemaakt. Eerst heb ik het metaal gekleurd met een oplossing van zwavellever. Hiermee kleur je het koper zwart. Daarna met water afgespoeld en voor een blauw accent heb ik er een ammonia oplossing opgespoten. Om het patina te fixeren gebruikte ik een vernis spuitbus.

‘fluffy’ metal

January 5, 2015

This is the new version of the pot that I showed in a previous post.

Dit is een aangepaste versie van de pot die ik in een eerder berichtje liet zien.

After some suggestions of Siân, my tutor at Distant Stitch, I cut off the top to make the shape more open, made it a little lower and added new copper wire, which I then manipulated a little more careful, so it wouldn’t tangle up so much.

 Na suggesties van Siân, mijn docent van de Distant Stitch cursus, heb ik de pot lager gemaakt om de vorm iets meer open te maken en heb er nieuw koperdraad op bevestigd. Dit heb ik voorzichtig gekruld, zodat het minder rommelig was dan eerst.

IMGP2250 kopie

This is the first version.

Dit was de eerste versie.

IMGP2389This was another effort of improving the pot.

Dit was ook een poging de pot te verbeteren.

I also made this new, smaller pot, again with ‘fluffy’ copperwire.

Dit is nog een kleine pot die ik heb gemaakt, ook weer ‘pluizig’ koperdraad.

‘carrousel’ pot

December 12, 2014

To make a change from the blue copper I made this object with the piece of copper that I showed in my previous post.

Ter afwisseling van het blauwe koper heb ik dit voorwerp gemaakt met het stuk koper dat ik in mijn vorige berichtje liet zien. For the last module of Distant Stitch I chose to work with patterns like these crosses. As the pot seemed to be a little ‘bare’ before, I added some of these little x’s dangling from the top. It reminds me of a fun fair carrousel now! :-)

Voor de laatste module van Distant Stitch had ik gekozen om met motieven zoals deze kruisjes te werken. Omdat de pot eerst een beetje ‘kaal’ leek, heb ik er een aantal van deze kleine x’jes aan laten bungelen. Het doet me nu aan een zweefmolen denken! :-) This is a totem that I made as a resolved sample for the course.

Dit is een totem die ik als een afgewerkt proefje voor de cursus heb gemaakt. The crosses and squares are cut from pieces of fabric made with either seeds from a plant from the garden or dried straw pulp. On a piece of fabric I ironed fusible, spread the seeds or straw out onto it and added a layer of tulle. I then, with the iron over a piece of parchment paper, glued everything together. The cross shapes are attached to paper that I made from a mixture of straw and paper pulp. I added some handmade beads to the squares.

De kruizen en vierkantjes zijn uit lapjes geknipt die ik heb gemaakt met zaadjes van een plant uit de tuin of gedroogd stropulp. Eerst heb ik vlisofix op een lapje gestreken, vervolgens de zaadjes of stro vezels erop uitgespreid. Dan een laagje tule erop en alles over een stuk bakpapier met het strijkijzer aan elkaar gelijmd. De kruizen zijn vastgemaakt op papier dat ik heb gemaakt van een mengsel van stro en papier pulp. Op de vierkantjes heb ik handgemaakte kralen vastgezet.

a pot for Distant Stitch

December 8, 2014

IMGP2262 kopie

IMGP2278 kopie

This is a pot I made for Distant Stitch as an embroidered functional item.

I used a 15 meter lenght of wrapped coir to make the pot and added lots of copper wire to the top edge. From some left over cut offs of copper I cut small pieces to attach to the wire. I only partly coloured the piece, because I wanted to leave some shimmer. It’s a fairly large pot, the diameter is 45 cm. As it’s a sunny day I could take a photo with a shadow effect.

Deze pot heb ik gemaakt voor Distant Stitch. Ik heb 15 meter kokosvezel omwikkeld met koperdraad en hiermee de pot gemaakt. Aan de bovenkant heb ik koperdraad vastgemaakt met daaraan kleine stukjes koper. De doorsnee is 45 cm. Omdat het vandaag zonnig is kon ik een foto met schaduw effect maken.

IMGP2274 kopie 

IMGP2272 kopie

I’ve also been experimenting some more again. One of the results is this lovely coloured tactile textured piece.

Ook ben ik weer wat aan het experimenteren geweest. Een van de resultaten is de mooie kleur en textuur van dit stuk gekreukeld koper.

IMGP2200

Working with the combination of copper and coir is still a lot of fun. As I’m a fast worker it’s quite a challenge having to wrap the coir with copper wire before I can start on making something. But it’s a job I can do rather mindlessly. I just have to make sure that I don’t wrap the wire too regularly spaced out, but a little ‘haphazardly’.

Het werken met een combinatie van koper en kokosvezel is nog steeds leuk. Omdat ik nogal een snelle werker ben is het een uitdaging om eerst lengtes kokosvezel te moeten omwikkelen met koperdraad, voordat ik ergens aan kan beginnen. Maar het is een werkje dat ik zonder veel nadenken kan doen. Ik hoef alleen maar te zorgen dat ik de draad niet te regelmatig omwikkel, maar een beetje ‘rommelig’.

The first time I used the coiling technique and made these pots of fabric cords I didn’t stitch through the cord, but went under and over it. I had to pull the thread quite hard to make sure the layers of cord were attached properly. As the thin copper wire easily breaks when pulled, making these coir objects, instead of going under and over, I stitched through the cord, so I don’t have to pull the thread so much. I use a large needle but it’s still quite hard work.

De eerste keer dat ik deze oude techniek probeerde en deze potten maakte, stikte ik niet door het koord, maar maakte een verbinding door onder en over het koord te wikkelen. Ik moest de draad vrij stevig aantrekken om te zorgen voor een goede verbinding. Omdat het dunnen koperdraad vrij snel breekt als ik er aan trek, heb ik deze kokosvezel voorwerpen gemaakt door met de draad door het koord te gaan in plaats van eronder en erover. Ik gebruik een dikke naald maar het is toch best wel een zwaar werkje.IMGP2231I made two small pot shapes, starting on both ends of the cord, so they’re attached to each other. I attached them on a piece of crumpled copper and made this ‘either way’ pot.

Ik heb twee kleine potten gemaakt, beginnend aan de twee uiteinden van het koord, zodat ze aan elkaar vast zitten. Deze potjes heb ik aan weerszijden van een stuk koper vastgemaakt en deze ‘hoe dan ook’ pot gemaakt. Het maakt niet uit welke kant boven of onder is.

The nice thing with these constructions is that I can easily take them apart and make a different object. I took photos of different display options.

Het leuke van deze constructies is dat ik ze makkelijk weer uit elkaar kan halen om er iets anders van te maken. Ik heb foto’s gemaakt van verschillende mogelijkheden.

IMGP2243 IMGP2244

IMGP2240   IMGP2242

… and another one

November 17, 2014

And I made another one, not a pot as it doesn’t have a bottom. There’s quite some disbalance between the coiled cord and the copper and the two parts don’t seem to be connected. But I do like this imperfection, somehow.

I made these two objects intuitively, just starting out and see where I’d end up. Perhaps a better idea would be to make a drawing first and then make the actual piece. It would still be intuitive work, though, as the drawing would be made quick and intuitively, but it might be a better way to see if a certain design could work before I start out.

En ik heb er nog een gemaakt, geen pot want het heeft geen bodem. De twee materialen zijn misschien niet helemaal in balans en de onderdelen lijken niet echt verbonden te zijn. Maar op een of andere manier vind ik deze imperfectie juist wel mooi.

Deze twee objecten heb ik intuïtief gemaakt, gewoon beginnen en zien waar ik uit kom. Misschien zou het een beter idee zijn eerst een tekening te maken en dan pas het eigenlijke object. Het zou nog steeds intuïtief werk zijn, omdat ik de tekening snel en intuïtief maak, maar het zou een betere manier zijn om eerst te zien of een bepaald ontwerp iets zou kunnen worden.

IMGP2144IMGP2145IMGP2146

Still experimenting in finding a way to combine copper and other materials I made this vessel.

Nog steeds aan het experimenteren met het combineren van koper en andere materialen heb ik deze pot gemaakt.

IMGP1146

Earlier, as a sample, I’d made this cord by wrapping a rope of, I think, coconut fibers with copper thread and patinated it.

Eerder maakte ik al dit proefje door een touw van, volgens mij, kokosvezel met koperdraad te omwikkelen en het daarna te patineren.

IMGP2125

IMGP2128

I wanted to make a vessel so I wrapped a longer rope with copper thread and coiled it into a pot shape, until I ran out of rope.

Ik wilde een pot maken dus heb ik het touw in elkaar gedraaid en vastgezet tot een pot vorm, tot dat het touw op was.IMGP2138

IMGP2136

I crunched up a piece of copper to the right size, hammered it flat and attached it to the pot. I patinated the pot, so the rope would be darker and the copper thread would be more visible, like in the sample.

Another idea could have been to leave the top the colour as it was, but as I’d experimented on this piece of copper with a torch it had blotches that I didn’t like all that much.

I’m not sure if it’s all that successful, but I do like the combination of the two materials.

Toen een stuk koper opgefrommeld tot de juiste afmeting en plat geslagen met een hammer, waarna ik het op de pot heb vastgezet. Ik heb de pot gepatineerd, zodat het touw donkerder zou worden en het koperdraad zichtbaar, zoals in het proefje.

Ik had ook de bovenste helft de oorspronkelijke kleur kunnen laten, maar omdat ik met dat stuk koper had geëxperimenteerd met de brander had het vlekken, die ik minder mooi vond.

Ik weet niet of het wel zo’n succes is geworden, maar wel vind ik de combinatie van de twee materialen mooi.

working hard

November 12, 2014

IMGP1431

At the moment I’m concentrating on finishing the Distant Stitch course. It’s hard work. I have to make two more assessment pieces and I find it difficult. I’m very much an intuitive worker but the assessment work has to be based on personal design development. It’s quite a challenge as I keep falling back into intuitive work and Siân doesn’t let me get away with it. She’s a good teacher, very encouraging and supportive, I learn a lot from her!

Ik ben momenteel druk bezig met het afronden van de Distant Stitch cursus. Het is veel werk. Ik moet nog twee eindwerkstukken maken en heb er veel moeite mee. Ik ben echt een intuïtieve werker, maar deze eindwerkstukken moeten gebaseerd zijn op persoonlijke design ontwikkeling. Best moeilijk, ik val snel terug in intuïtief werken maar Siân zit er bovenop en accepteert dat niet zo maar! Ze is een fijne docent, ik leer veel van haar.

For the last module I’ve been working with straw, dried grass and other plant material. I made pulp from the straw and dried grass, first boiling it and then chopping it up in the kitchen blender.

Tijdens de laatste module heb ik met stro en gedroogd gras en ander plantmateriaal gewerkt. Van de stro heb ik pulp gemaakt door het eerst te koken en vervolgens fijn te maken in de blender.

These are some samples I made. I scooped some pulp onto a piece of wire mesh. I like the effect of the fine fibres on the mesh. For the other sample, above, I sandwiched the dry pulp between two layers of tulle to make a fabric.

Dit zijn een paar proefjes die ik heb gemaakt. Op het kippengaas heb ik stropulp geschept. Ik vind het effect van de fijne vezels wel mooi op het gaas. Het andere proefje hierboven is gemaakt door droge stropulp tussen twee lagen tulle te stikken.

IMGP1337

I also made a piece of straw fabric by layering straw pulp onto a piece of handdyed fabric, covering it with tulle and adding machine stitching to hold the layers together. I used this piece of fabric to make  two lamps.

Ik heb ook een lap gemaakt door droge stropulp op een geverfde lap te leggen, daarop een stuk zwarte tule en de lap vervolgens door gestikt. Met deze lap heb ik twee lampjes gemaakt.

IMGP1951

IMGP1970

IMGP1198

During this module I learned a fun and quick way to colour beads or other small items can be used as beads. You just put them in a jar, add some paint and shake. The objects will all be evenly coloured. I first added some copper paint to colour some beads. In the same jar I added some black ink and some more beads. Together with the copper paint this mixed into a bronze colour. The third lot was painted with more black ink in the jar.

Tijdens deze module heb ik een leuke manier geleerd om kralen en andere dingetjes die je als kraal zou kunnen gebruiken te kleuren. Je doet de kralen in een potje met wat verf en dan even schudden. De voorwerpen zijn dan mooi egaal gekleurd. Ik heb een aantal kralen en wat koperverf gemixed. Vervolgens nieuwe kralen en wat zwarte inkt toegevoegd, dat werd een mooie bronskleur en als laatste nog wat zwarte inkt voor zwarte kralen. Dat leverde dit voorraadje kralen op.

galleribba presentation

October 27, 2014

This is the title page of a second presentation that I made of a selection of the work on Galleribba. I’ve uploaded it onto issuu.com, a website where you can find lots of free magazines and other publications.

Galleribba is an international online gallery for small wall art that I started two and a half years ago and now has forty five members. Members are either invited or they apply for membership and are juried in.

Every artist has a gallery page where they show some of their work they wish to sell. The maximum size of the work is 12″x12″/ 30×30 cm.

It’s a unique way to see lots of beautiful textile and mixed media art, all in one place, do check it out!

Every two months I write Galleribba News, a newsletter with Galleribba updates and other interesting items.

Dit is de titelpagina van een tweede presentatie die ik heb gemaakt met een selectie van het werk op Galleribba. Ik heb deze presentatie op issuu.com gezet, een website waar je heel veel gratis tijdschriften en andere publicaties kunt lezen.

Galleribba is een internationale online galerie, die ik tweeënhalf jaar geleden ben begonnen en momenteel 45 leden heeft. Leden worden of uitgenodigd of melden zichzelf aan, waarna hun werk wordt bekeken om te zien of het aansluit bij het werk op Galleribba.

De leden hebben ieder een eigen galerie pagina waar ze enkele van hun kleine werkjes te koop aanbieden. De maximum afmeting van het werk is 30×30 cm.

Het is een unieke manier om heel veel mooi textiel en mixed media werk op één plaats te zien!

Elke twee maanden schrijf ik Galleribba News, een nieuwsletter met daarin Galleribba updates en andere interessante items.

apps

October 14, 2014

This slideshow requires JavaScript.

I love to doodle and have two apps on my iPad that I use for this. I can make drawings without any art materials, and save them to my computer, where I can play with them in Photoshop.

It’s difficult to know which apps you like as you cannot really download them all to try them out. The best thing is to get tips from other people who are happy with a certain app, so I thought I’d share some of my most used apps.

The sketching apps that I’m using are ‘Sketches’ and ‘Paper53′. They’re free but you can buy more tools.

Another great app is ‘WikiArt’, which my friend Gurli mentioned to me. It’s free and a great way to see lots of artwork. I also have ‘ArtAuthority’, which isn’t free. It’s an online art museum with over 70,000 paintings and sculptures, organized by period and artist, from ancient times to today.

I’d love to hear from you which apps you like and would recommend!

Doodelen is iets dat ik vaak doe en ik heb dan ook twee teken apps op mijn iPad. Daarmee kan ik heel snelle tekeningetjes maken zonder echte materialen en deze op mijn computer bewaren, zodat ik er eventueel nog iets mee kan doen in Photoshop.

Het is wel moeilijk te weten welke apps de moeite waard zijn en niet zo handig om ze eerst allemaal te downloaden om ze uit te proberen. Het beste is om tips te krijgen van anderen die tevreden zijn met een bepaalde app. Daarom noem ik hier een paar van mijn favoriete apps.

De teken apps die ik gebruik zijn ‘Sketches’ en ‘Paper53′. Ze zijn beide gratis, maar je kunt extra ‘materialen’ bijkopen.

Een andere app die ik veel gebruik is ‘WikiArt’, een tip die ik van Gurli kreeg. Deze app is gratis en een mooie manier om heel veel kunstwerken te zien. Ik heb ook ‘ArtAuthority’, deze is niet gratis. Het is een online kunstmuseum met meer dan 70.000 schilderijen en beeldhouwwerken, gerangschikt naar tijd en kunstenaar, van de oudheid tot nu.

Mocht je tips hebben voor een bepaalde app die je zou aanraden hoor ik dat graag!

plastic and texture

October 9, 2014

For Distant Stitch I’m currently working with ‘recycling in textiles’. One of the chapters involves using plastic. I’m not very keen on working with plastic, I prefer natural materials, but it always turns out that, whenever I don’t like a certain material, there’s often something surprising that makes it more fun.

Voor Distant Stitch werk ik momenteel met ‘hergebruik in textielwerk’. Een van de hoofdstukken gaat over het gebruik van plastic. Ik ben niet zo dol op het werken met plastic, ik hou meer van natuurlijke materialen, maar  wanneer ik een bepaald materiaal niet zo leuk vind, blijkt er vaak toch een verrassend element in te zitten waardoor het leuker wordt.

IMGP1761

I had been using some plastic shopping bags to make a fused collage and decided to cut up a more durable (discarded) one, made with thicker material. It’s plastic with a grid of tiny squares. When I tried to fuse it onto another piece of plastic (under a sheet of parchment paper) it was a surprise to see that it reacted in the same way as Tyvek, (a material used a.o. in the building industry).

Ik had met plastic tasjes gewerkt om een collage te maken en bedacht dat ik een (kapotte) boodschappentas van de Jumbo kon gebruiken. Het plastic is stevig en er zit een raster in van allemaal kleine vierkantjes. Toen ik twee stukken op elkaar wilde smelten (onder een stuk bakpapier) was het een verrassing dat het materiaal op dezelfde manier reageerde als Tyvek, een materiaal dat o.a. in de bouw wordt gebruikt.

IMGP1762

 

The plastic shrunk into lovely texture. Leaving the iron on for too long means the plastic melts into a lacy texture, also nice, and eventually disintegrates. I rolled some acrylic paint over the texture.

Het plastic kromp ineen tot een mooie textuur. Als het strijkijzer er te lang op wordt gehouden wordt het een textuur met gaatjes en uiteindelijk verdwijnt het plastic helemaal. Ik heb er acrylverf over gerold.

A fun discovery, it is something which can be used to make three-dimensional work with, as it’s very sturdy.

Een leuke ontdekking, het iets is dat ik zou kunnen gebruiken voor driedimensionaal werk omdat het zo’n stevig materiaal is.

‘Scherven brengen geluk’ is a Dutch saying, translated in English is would be ‘shards bring luck’.

Steekplus, the textile group that I’m a member of, celebrated its 25th anniversary. The group was started following a workshop by Jean Draper and Barbara Lee Smith. For this occasion they were invited again to give a three-day workshop.

Jean and Barbara are both very experienced artist, who’ve traveled the world to teach. Jean is a textile artist from the UK and has recently written a very good book called ‘Stitch and Structure’. Barbara is an artist from the US who ‘paints’ with lutradur. She has introduced the use of lutradur in textile art, which is now widely used.

Steekplus, de textielgroep waar ik lid van ben, viert haar 25-jarig bestaan. De groep was gestart naar aanleiding van een workshop van Jean Draper en Barbara Lee Smith, die voor deze gelegenheid opnieuw waren uitgenodigd om een driedaagse workshop te geven.

Jean en Barbara zijn beiden ervaren kunstenaars en hebben de wereld over gereisd om les te geven. Jean is een textielkunstenaar uit Engeland en heeft pas geleden een erg goed boek geschreven, ‘Stitch and Structure’. Barbara is Amerikaans en ‘schildert’ met lutradur. Zij was de eerste die lutradur gebruikte in haar werk, dat nu heel veel wordt gebruikt in textielkunst.

We each had to bring an object which we had to destroy and use the result as a starting point for this workshop. My object was a mirror and I ‘played’ with the shards.

We moesten een voorwerp meenemen om te vernielen. Met het resultaat zijn we deze drie dagen aan de slag gegaan. Mijn voorwerp was een spiegel en ik heb met de scherven ‘gespeeld’.

These are just some of the photos that I took, combining the shards and the reflection of a drawing I made, again by using the shards to work with.

Dit zijn maar enkele van de foto’s die ik heb gemaakt, de scherven gecombineerd met de reflectie van een tekening, ook weer gemaakt met de scherven als uitgangspunt.

This slideshow requires JavaScript.

‘green in the middle’

October 7, 2014

 

Quite often I’m asked why my blog is called ‘greeninthemiddle’. The answer is simple.

This is a one of my first pieces of work. I made it, some four years ago, when trying out the technique of stitching onto water-soluble fabric and painting lutradur (a non-woven used in car-upholstery). It was the first time that I made something which I thought looked ‘arty’ :-) and the titel is ‘Green in the Middle’. So when I made my first website I named it ‘greeninthemiddle’ after this piece and used it as a logo. When I started my blog I gave it the same name.

Vrij vaak krijg ik de vraag waarom mijn blog ‘greeninthemiddle’ heet. Het antwoord is simpel.

Dit is een van mijn eerste werkjes. Ik heb het zo’n vier jaar geleden gemaakt toen ik de techniek van stikken op water-oplosbare vlieseline en het verven van lutradur (een materiaal dat wordt gebruikt in autobekleding) uitprobeerde.  Het was de eerste keer dat ik iets maakte dat ik wel een beetje op kunst vond lijken :-) en de titel is ‘Green in the Middle’. Dus toen ik mijn eerste website maakte noemde ik deze ‘greeninthemiddle’ en gebruikte de afbeelding als logo. Toen ik dit blog begon gaf ik het dezelfde naam.

the result

September 29, 2014

IMGP1610

IMGP1615

IMGP1605

 

This is  what I made with the ‘seeds’  from my previous posts. To make the uncoloured copper shapes less new I sprayed them with some ammonia, which took off some of the sheen.

I’ve attached them all with nylon threads on a frame. As my idea was to make a piece which would be hung from a white ceiling, I used a white frame.

It was a little difficult at first to attach the threads, because of all the little hooks on the ends of the wire the shapes, like in the actual seeds. They kept clinging to each other. But I solved this problem by covering every shape with a plastic bag. Once they were all in place I removed the bags.

I’ve hung the piece above the pond in our garden and I’m quite pleased with it. I was worried that it would tangle up, but because of the little hooks on the wire ends they do cling in some places and the threads remain nice and straight. It has even survived a heavy thunderstorm so far!

Dit is wat ik heb gemaakt met de ‘zaad’ vormen uit mijn vorige berichtjes. Om het ongekleurde koper minder nieuw te laten zijn heb ik er wat ammoniak op gespoten, waardoor het niet meer zo glimmend was.

Ik heb ze allemaal met nylon draadjes opgehangen aan een raster. Omdat ik van plan was iets te maken dat aan een wit plafond zou komen te hangen heb ik een wit raster gebruikt.

Het ophangen van de vormen was eerst een beetje moeilijk omdat er allemaal kleine haakjes aan de uiteinden van de draadjes zitten, zoals dat bij de echte zaadjes ook is, zaten ze steeds aan elkaar vast. Dit probleem heb ik opgelost door een plastic zakje over alle vormen te doen. Toen alles op zijn plaats hing heb ik die weer verwijderd.

Ik heb het werk boven de vijver in de tuin gehangen en vind het best mooi. Ik dacht aanvankelijk dat de draden in de knoop zouden gaan, maar juist door de kleine haakjes aan de koperdraadjes zetten de vormen zich op sommige plaatsen vast. Daardoor blijven de draden mooi recht hangen. Het heeft tot nog toe zelfs een zware onweersbui overleefd!

 

… and more shapes

September 19, 2014

IMGP1536

Last week I saw an interesting documentary on TV about Massimo Vignelli, who was an important Italian designer from the US. I googled to see some more of his work and came across a book he wrote. On the first page I read “Creativity needs the support of knowledge to be able to perform at its best.” I liked this as it’s the exact reason why I want to learn and that I’ve taken several courses, like the current Distant Stitch course.

This book is called The Vignelli Canon and it’s available as a free download. It’s always nice to be given a book for free so I thought I’d share it with you. If you’re interested you can find it here.

Laatst zag ik een interessante documentaire op TV over Massimo Vignelli, die een belangrijk Italiaans designer uit Amerika was. Toen ik ging googelen om wat meer werk van hem te zien kwam ik een boek tegen dat hij heeft geschreven. Op de eerste pagina las ik “Creativity needs the support of knowledge to be able to perform at its best.” Dit sprak me aan omdat dat nu juist de reden is waarom ik cursussen heb gedaan en nu bezig ben met de Distant Stitch cursus.

Het is een interessant boek, het heet The Vignelli Canon en het is gratis te downloaden. Het is altijd fijn om een gratis boek te krijgen. Dit is de link, mocht je interesse hebben.

I made some more of the shapes that I showed in my previous post, half of them are coloured. I don’t know whether I’ll be colouring the rest as well. I’ll probably suspend them on thin threads and could make even more, they’re very quick and fun to make.

This could be one of the assessment pieces that I have to make for the Distant Stitch course.

Ik heb nog wat vormen gemaakt die ik in mijn vorig berichtje liet zien, waarvan de helft is gekleurd. Ik weet nog niet of ik ze allemaal zal kleuren. Ze worden waarschijnlijk aan dunne draadjes opgehangen op een of andere manier. Ik zou er nog meer kunnen maken, het is niet veel werk en leuk om te doen.

Dit zou een van de vier eindwerkstukken voor de Distant Stitch cursus kunnen zijn.

IMGP1528

This is a detail of one of the other assessment pieces that I’m working on, made with straw paper. I’ll show a photo of the entire piece as soon as it’s finished.

Dit is een detail van de andere eindwerkstukken waarmee ik bezig ben, gemaakt met stro papier. Zodra het klaar is zal ik een foto van het hele werk laten zien.

 

 

 

some more metal and stitch

September 17, 2014

 

IMGP1499

 

Working through the Distant Stitch course I keep getting new ideas. The theme for the last module is ‘re-cycle and re-use’. I’ve chosen to work with plant material and narrowed my research down to the use of straw in embroidery and textiles. Throughout history straw has been used for many purposes. And straw was used as the ‘poor man’s gold’ in embroidery e.g. in ecclesiastical textiles.

Besides straw I also collected material from the garden, like grasses and seeds. I love the shapes of these seeds and was inspired to make them from copper wire. They’re wrapped with black yarn. I then patinated them in my ‘magic container’.

Werkend aan de Distant Stitch cursus krijg ik steeds weer nieuwe ideeën. Het onderwerp van de laatste module is re-cycle en hergebruik. Binnen dit thema heb ik gekozen voor het gebruik van plant materiaal en heb me daarin gericht op het gebruik van stro in borduurwerk. Door de eeuwen heen is stro gebruikt voor verschillende doeleinden. Het werd als ‘armelui’s goud’ toegepast in borduurwerk, bijvoorbeeld in kerkelijk textiel.

Behalve stro heb ik ook materiaal uit de tuin verzameld, zoals grassen en zaden. De vorm van deze zaadjes vind ik erg mooi en was geïnspireerd deze in koperdraad om te zetten. De draadjes zijn omwikkeld met zwart garen. Daarna zijn de ‘zaadjes’ gepatineerd in mijn ‘toverbak’.

IMGP1500I like the blue droplets on the wire. I only made five so far, but will be making more as I’d like to see if I can make a nice arrangement with them, like in the first image.

Ik vind de blauwe druppeltjes op de draadjes heel mooi. Ik heb nu vijf stuks gemaakt, maar ga er nog meer maken want ik wil kijken of ik er een mooie compositie mee kan maken, zoals op de eerste foto.
 

tulipomania

September 4, 2014

This is the assessment piece I made for the course Quilten Speciaal, organized by the Dutch Quilters Guild. I’d finished it a while back but I wasn’t supposed to show it until the Guild’s yearly show, where all the assessment pieces of my group are exhibited. But today I can finally show it on my blog.

Dit is mijn eindwerkstuk voor de cursus Quilten Speciaal. Ik had hem al een poosje geleden af, maar kon hem nog niet op mijn blog laten zien, omdat hij eerst, samen met alle andere eindwerkstukken van de Quilten Speciaal groep, op de jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde zou worden getoond. Maar vandaag kan ik hem dan eindelijk hier laten zien.

I made a collage from my antique linnen, which I’d dyed and screenprinted. The subject is the tulip mania of the Dutch Golden Age, which is said to be the first speculative bubble in history. I find it so fascinating how crazy people could become over a tulip!

Ik heb een collage gemaakt van antiek linnen, dat ik had geverfd en bedrukt. Het thema is de tulpengekte van de Gouden Eeuw, die veelal wordt gezien als de eerste speculatiegolf in de geschiedenis. Ik vind het zo fascinerend dat mensen zo gek konden worden over een tulp!

 

I’d made thermofaxscreens from an image of the famous flamed tulip (which turned out to be this colour because of a desease of the bulb) from the 17th century. This tulip was so popular that people would pay amounts as high as the price of an Amsterdam canal house for them.

Ik heb thermofaxramen gemaakt met een afbeelding van de beroemde gevlamde tulp (die uiteindelijk deze kleur bleek te hebben als gevolg van een ziekte van de bol) uit de 17e eeuw. Deze tulp was zo populair dat men er bedragen zo hoog als de prijs van een Amsterdams grachtenpand voor betaalde.

 

I also made screens with text fragments of pricelists and pamphlets of that period.

Ook heb ik zeefdrukramen gemaakt met text fragmenten van prijslijsten en pamfletten uit die periode.

I finished the edges with a copper strip, which I attached with handstitches.

De randen heb ik afgewerkt met een koperen reep, die ik met de hand heb vastgezet.

Since I finished this collage I’ve mostly been making three-dimensional work, but I’m currently working on a wall hanging again as an assessment piece for Distant Stitch. I’ll be showing some of this work soon.

Sinds ik deze collage heb gemaakt ben ik eigenlijk alleen nog maar bezig geweest met driedimensionaal werk, maar op het moment werk ik voor Distant Stitch weer aan een plat werk. Daar laat ik binnenkort wat van zien.

(linked to Off the Wall Friday)

I’ve been working on Module 5 of the Distant Stitch course. Every module starts with research into a certain type of traditional embroidery work. In following chapters different modern techniques are looked into. It’s always fun to see how something traditional is interpreted in contemporary work.

This time I chose to study  the beautiful broderie anglaise.

Ik ben bezig geweest met de Distant Stitch cursus. Elke module begint met het bestuderen van een bepaald traditioneel borduurwerk. In de volgende hoofdstukken worden dan verschillende moderne technieken besproken. Het is altijd grappig te zien hoe iets traditioneels wordt vertaald in modern werk.

Deze keer koos ik broderie anglaise als uitgangspunt.

800px-Boy's_frock_broderie_anglaise

I don’t think anyone would ever guess that the broderie anglaise like in this 19th century piece of clothing is the starting point of the following samples. :-)

Ik denk niet dat iemand ooit zou raden dat het broderie anglaise, zoals te zien in dit 19de eeuwse kledingstuk, het uitgangspunt is voor de volgende proefjes. :-)

This is a sample I made on a piece of wire netting. I cut out some holes and glued circles of rope onto the netting. I then dipped the piece into paper pulp and coloured it with inks.

Dit is een proefje dat ik heb gemaakt op een stuk fijn kippengaas. Ik heb er een paar gaten in geknipt en er cirkels van touw op geplakt. Toen het gaas door papier pulp geschept en daarna gekleurd met ecoline.

The same for this, except I didn’t cut out holes.

Hier hetzelfde, maar dan zonder gaten te maken.

This is a sample made from silkpaper and stitching on vanishing muslin, which I’d coloured with oil pastel.

Dit is een proefje gemaakt met zijdevlies en stiksel op verdwijnstof, dat ik had gekleurd met krijt.

Here I machine stitched onto a piece of vanishing muslin and then applied heat, which dissolves the fabric.

Hier heb ik met de machine gestikt op verdwijnstof, toen met de heat gun verhit, waardoor de stof oplost.

And a sample with copper wire and machine stitching, like the ones I showed in a previous post.

En nog een proefje met koperdraad en machinestikstel, zoals ik er al in een eerder bericht liet zien.

This is a piece of handmade paper. I experimented with tyvek. I stretched a piece in an embroidery hoop,  added some stitching and melted holes in the tyvek with the heat gun. Then used the hoop to scoop up paper pulp and let it dry on my work-top which is stained with dyes. This caused the paper to pick up some colours, which I quite like. I melted away the rest of the tyvek on the back, so all that remained was a sheet of handmade paper.

Dit is een velletje handgeschept paper. Ik experimenteerde met tyvek. Deed een stukje in een borduurring, wat borduurstken erop en er gaten in gesmolten met de heat gun. Toen de borduurring gebruikt om papier pulp te scheppen. Ik heb het laten drogen op mijn werkblad waar verfvlekken op zitten. Deze verf is in het papier getrokken en ik vind het effect wel mooi. Ik heb de rest van de tyvek op de achterkant weggesmolten en wat er overbleef was een velletje papier.

IMGP1158

Here you can see the tyvek on the back of another piece I did.

Hier kun je de tyvek zien op de achterkant van een ander proefje.

I like the organic holes I can achieve buy using tyvek as a base for the paper pulp. It’s fun to play and experiment and discover things like this.

Ik vind de organische vorm van de gaten mooi die ik kreeg door het gebruik van tyvek om het papier te scheppen. Het is echt leuk om zomaar een beetje te spelen en te experimenteren en dingen te ontdekken.

 

For Postmark’d Art, the fiber card trading group, I picked the theme ‘symbols’. I made these cards with handmade papers and they feature my own version of an Adinkra symbol for ‘creativity’. I’ve used this symbol before for the course Quilten Speciaal,  as you can see here.

I painted the cards with encaustic medium, which made the colours deeper and warmer. There’s not much fiber in my fiber cards this time, I stitched the edges on the machine and the paper contains some fibers that I mixed in with the paper pulp, but that’s all.

Voor de textielkaarten ruilgroep Postmark’d Art heb ik deze keer het thema ‘symbolen’ gekozen. Ik heb kaarten gemaakt met mijn handgemaakte papier en het figuurtje is mijn versie van een Adinkra symbool voor ‘creativiteit’. Dit symbool heb ik al eerder gebruikt voor de cursus Quilten Speciaal, dat kun je hier zien. 

De kaarten zijn ingesmeerd met encaustic medium, waardoor de kleuren dieper en warmer zijn geworden. Mijn textielkaarten bevatten weinig textiel deze keer. De randjes zijn met de machine gestikt en in het papier zitten wat  draadjes die ik door de papierpulp had geroerd, maar dat is alles.

new website

July 27, 2014

logo

Some nasty person hacked my website ‘green in the middle’.  I had to delete it and start all over from scratch. I could have just left it, as this blog would be enough to maintain and I could have added some static pages to it, but as I’d paid the provider for a whole year in advance, I thought I’d better make use of it.

Making a new website was quite a job and I’ll be working on it a little longer until I’m happy with it.

On my old website I showed most of my work, but on my new website only my most recent work is featured and I’ve added a small selection of my older work. It would be too much work to upload it all.

I have no idea why people hack websites and what the consequences are. Having been hacked does make me feel less safe on the internet.

My new domain name is metaheemskerk.com.

Een of ander akelig iemand heeft mijn website ‘green in the middle’ gehacked. Ik moest hem wissen en helemaal opnieuw beginnen. Eigenlijk zou alleen dit blog bijhouden wel voldoende zijn, ik zou er een paar statische pagina’s aan toe kunnen voegen, maar omdat ik de provider een heel jaar vooruit heb betaald, vond ik dat ik toch wel gebruik van mijn webruimte moest maken.

Het was veel werk en ik ben er nog steeds mee bezig. Het zal nog wel even duren voor ik er tevreden over ben.

Op mijn oude website liet ik het meeste van mijn werk zien, maar op mijn nieuwe website staat alleen mijn meest recente werk en een kleine selectie van mijn oude werk. Het is veel te veel werk om alles weer opnieuw te uploaden.

Ik heb geen idee waarom mensen websites hacken en wat de consequenties ervan zijn. Ik voel me sinds mijn site gehacked is wel minder veilig op het internet.

Mijn nieuwe domeinnaam is metaheemskerk.com

 

  

 I’ve been working with metal over the past weeks, but still incorporating needle and thread somehow. These little ‘baskets’ were made with copper wire and machinestitching on water-soluble fabric.

De laatste tijd heb ik met metaal gewerkt, maar gebruik er wel altijd naald en draad bij. Deze ‘mandjes’ zijn gemaakt met koperdraad en machinestiksel op wateroplosbare vlieseline.

I’d like to combine the hard metal with the soft feel of textiles. These are some samples I made. I cut double circles from a piece of coloured copper and made semi-circles of buttonhole stitch loops with some of my handdyed threads on either side of the metal shapes. I like how the metal can be bend into any shape, I turned these samples into clam shapes.

Ik wil graag het harde metaal combineren met het zachte van textiel. Dit zijn een paar proefjes die ik heb gemaakt. Uit een stuk gekleurd koper heb ik dubbele cirkels geknipt en op beide zijden hiervan een cirkelvormig randje lussen gemaakt met handgeverfd garen en de festonsteek. Het is handig dat het metaal in alle vormen kan worden gebogen, van deze proefjes heb ik schelpvormen gemaakt.

 

IMGP0763

 

Still experimenting in altering the shiny surface of the copper I made this piece, trying to achieve the texture of crunched paper.

Nog steeds experimenterend met het veranderen van het glimmende koper oppervlak heb ik geprobeerd om de textuur van gekreukeld papier na te maken met dit stuk koper.

 

some more shapes

July 11, 2014

 

These are some more metal objects I made. They’re very simple, just two circles stitched together, but leaving part of it open and bending the material makes the shape much more interesting.

Dit zijn nog een aantal metalen voorwerpen die ik heb gemaakt. Ze zijn vrij simpel, gewoon twee cirkels tegen elkaar gestikt, maar door het gedeeltelijk openlaten en het materiaal te buigen zijn het veel interessantere vormen geworden.

IMGP0676

On these three objects I tried out a different way of making a patina and the colours are slightly different. I attached the objects to a rod and I could stick them in the ground in the garden.

I finished all the metal objects I made with different products, so it’ll be interesting to see what happens with them over time.

Op deze drie voorwerpen heb ik een andere manier uitgeprobeerd om een patina te maken en de kleuren zijn dan ook iets anders. Ik heb de vormen op een ijzeren staaf vastgemaakt en kon ze zo in de grond in de tuin zetten.

Ik heb de metalen voorwerpen met verschillende producten behandeld, dus het is interessant om te zien wat er na verloop van tijd gebeurt.

free download

July 10, 2014

 

Makingpaperback

This is what it says on the back of an interesting free download I came across on a blog from my reader list:

Dit staat op de achterkant van een interessante gratis download boek dat ik tegenkwam op een blog uit mijn reader:

Artists are the most talented, hard-working people I know.
So why are they perennially exhausted, broke, and overwhelmed?

Based on 20 years as a working artist and
a decade of work with artists locally and nationally,
Making Your Life as an Artist looks at why artists’ lives are so punishing, and how we can build balanced, sustainable lives.

This book is available as a free download (no strings attached) at artistsu.org

Andrew Simonet is a choreographer, writer, and founder of Artists U, a grassroots planning and professional development program for artists. He co-directed Headlong Dance Theater from 1993 to 2013.

I’ve had a quick read so far, and already seen a number of things that inspired me. The author’s aim is for 100.000 artists to have the book, so I thought I’d share it with you here, as I think some of you might be interested. This is the website where you can read more about this initiative and download the book.

Ik heb al even snel doorgelezen en al een aantal inspirerende dingen gezien. Het doel van de schrijver is dat 100.000 kunstenaars dit boek hebben, dus daarom bedacht ik het hier te melden, misschien zijn een aantal van jullie geïnteresseerd. Dit is de website waar je meer kunt lezen over dit initiatief en waar je het boek kunt downloaden.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 227 other followers

%d bloggers like this: